Privacyverklaring

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie
De volgende informatie geeft een helder overzicht van wat er gebeurt met uw persoonsgegevens als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het onderwerp privacy kunt u vinden in onze privacyverklaring die onder deze tekst staat.

Het verzamelen van gegevens op onze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De website-exploitant verwerkt de gegevens op deze website. Zijn contactgegevens kunt u vinden in de colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Uw gegevens worden in de eerste plaats verzameld, omdat u ze aan ons doorgeeft. Het kan hierbij bijv. gaan om gegevens die u in een contactformulier heeft ingevuld.

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoeken van de website door onze IT-systemen verzameld. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het websitebezoek). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld, zodat wij een foutloze website beschikbaar kunnen stellen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren van uw gebruikspatroon.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft op elk moment het recht om kosteloze informatie te ontvangen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om te verzoeken om rectificatie, afscherming of wissing van deze gegevens. Indien u hierover of over andere zaken omtrent het onderwerp privacybescherming vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via het adres dat in de colofon staat vermeld. Bovendien heeft u het recht om bezwaar aan te tekenen bij de toezichthoudende autoriteit.

U heeft ook het recht om onder bepaalde voorwaarden te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Details hierover kunt u vinden in de privacyverklaring onder 'Recht op beperking van de verwerking'.

Analysetools en tools van andere aanbieders
Bij het bezoeken van onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt doorgaans anoniem; het surfgedrag kan niet worden herleid tot uw persoon. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of haar voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie daarover kunt u vinden in de volgende privacyverklaring.

Tegen deze analyse kunt u bezwaar maken. Over de bezwaarmogelijkheden zullen wij u in deze privacyverklaring informeren.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De beheerders van deze sites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften en deze privacyverklaring.

Wanneer u gebruikmaakt van deze website, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Er staat ook in hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan opleveren. Een 100% bescherming van gegevens tegen de toegang van derden is niet mogelijk.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke van deze website is:

alphatornics GmbH
Breitengraserstraße 6
90482 Nürnberg

Vertegenwoordigingsbevoegde directeuren: Rainer Schöller

Telefoon: +49 (0)911-2165540
E-Mail: info@alphatronics.de

Verantwoordelijk is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadressen e.d.).

Wettelijk verplichte functionaris gegevensbescherming
Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris gegevensbescherming ingehuurd.

Gisela Pöllinger
Datenschutz Pöllinger GmbH
Dresdner Straße 38
92318 Neumarkt, Deutschland

Telefoon: +49 (0)911-21 65540
E-Mail: info@alphatronics.de

Herroepen van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een mededeling per e-mail aan ons voldoende. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van de herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 van de AVG)
Wanneer de gegevensverwerking op basis van art. 6 lid 1 punt e) of f) van de AVG plaatsvindt, heeft u op elk moment het recht om vanwege redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; dit geldt ook voor profilering die is gebaseerd op deze bepalingen. De desbetreffende wettelijke basis waarop de verwerking rust, kunt u lezen in deze privacyverklaring. Wanneer u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient voor vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte (bezwaar conform art. 21 lid 1 van de AVG).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met als doel direct marketing heeft u het recht op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering die gerelateerd is aan dergelijke direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vanaf dat moment niet meer gebruikt voor doeleinden van direct marketing (bezwaar conform art. 21 lid 2 van de AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
In het geval van een inbreuk op de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, vooral in de lidstaat waar zij gewoonlijk verblijven, zij hun werkplek hebben of waar de vermeende inbreuk is begaan. Het recht om een klacht in te dienen bestaat onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om gegevens die wij op grond van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare, machineleesbare vorm te verkrijgen of aan derden over te dragen. Uw gegevens worden, indien u dat wenst, rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- resp. TLS-versleuteling
Deze website maakt uit veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke gegevens, zoals bijvoorbeeld bestellingen of vragen die u aan ons als website-exploitant stuurt, gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen aan het verspringen van de adresbalk van “http://” naar “https://” en aan het sloticoontje in uw browserbalk.

Wanneer de SSL- resp. TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons stuurt niet door derden worden meegelezen.

Informatie, afscherming, wissing en rectificatie
In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u op elk moment het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers daarvan, het doel van de gegevensverwerking en evt. het recht op rectificatie, afscherming of wissing van deze gegevens. Indien u hierover of over andere zaken omtrent het onderwerp persoonsgegevens vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via het adres dat in het colofon staat vermeld.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het adres dat in de colofon staat vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Wanneer u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig plaatsvond/plaatsvindt, kunt u in plaats van het uitwissen van de persoonsgegevens de beperking van de gegevensverwerking verlangen.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte, heeft u het recht om in plaats van de wissing om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.
  • Indien u bezwaar heeft gemaakt conform art. 21 lid1 van de AVG moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens, afgezien van de opslag ervan, slechts worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

Bezwaar tegen reclamemails
Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens ten behoeve van het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van de webpagina's behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in geval van de ongevraagde toezending van reclamemateriaal, vooral in de vorm van spammails.

3. Het verzamelen van gegevens op onze website

Cookies
De websites maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies zijn bedoeld om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden achtergelaten en die uw browser opslaat.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde „session cookies“. Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot u ze wist. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u informatie krijgt over het plaatsen van cookies, dat u cookies alleen afzonderlijk toestaat, dat u cookies in bepaalde gevallen of in zijn geheel weigert en dat de cookies automatisch worden gewist als de browser wordt afgesloten. Als u cookies uitschakelt, kan het zijn dat deze website minder goed werkt.

Cookies die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatie of voor het bieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. het winkelmandje) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 punt f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies om zijn diensten technisch storingsvrij en zo optimaal mogelijk aan te kunnen bieden. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden die in deze privacyverklaring apart behandeld.

Cookie toestemming met CCM19
Onze website gebruikt de cookie-toestemmingstechnologie van CCM19 om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn (hierna CCM19).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een CCM19-cookie (ccm_consent) in uw browser opgeslagen, waarin de toestemmingen die u hebt gegeven of de herroeping van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens zullen niet worden gedeeld met de CCM19 -aanbieder.

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of totdat u de CCM19-cookie zelf verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Naar de cookie-instellingen

Serverlogbestanden
De provider van de websites verzamelt de informatie die uw browser automatisch aan ons doorgeeft en slaat deze automatisch op in zogenaamde serverlogbestanden. Dit zijn:

  • browsertype en -versie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer-URL
  • hostnaam van de bezoekende computer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt f van de AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang om zijn website technisch foutloos weer te geven en te optimaliseren, hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Contactformulier
Wanneer u vragen stelt via ons contactformulier, zullen uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daarin ingevulde contactgegevens bij ons worden opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag en om vervolgvragen te kunnen beantwoorden. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de ingevulde gegevens op het contactformulier vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a van de AVG). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een mededeling per e-mail aan ons voldoende. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van de herroeping heeft plaatsgevonden.

De gegevens die u op het contactformulier heeft ingevuld, bewaren wij tot u ons verzoekt ze te wissen, u uw toestemming voor het opslaan herroept of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw aanvraag is afgehandeld). Wettelijke verplichte bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.

Vragen per e-mail, telefoon of fax
Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw vraag inclusief alle daarmee in verband staande persoonsgegevens (naam, aanvraag) bij ons opgeslagen en verwerkt met als doel uw verzoek af te handelen. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt b van de AVG, indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor het uitvoeren van precontractuele handelingen. In alle overige gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a van de AVG) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 punt f van de AVG), omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte vragen.

De gegevens die u ons via de contactvragen heeft gestuurd, bewaren wij tot u ons verzoekt ze te wissen, u uw toestemming voor het opslaan herroept of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat de verwerking van uw verzoek is afgerond). Wettelijk verplichte bepalingen, met name wettelijke bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.

4. Plugins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming
Onze website gebruikt plugins van de website YouTube. Beheerder van de sites is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Het doorgeven van gegevens aan partners van YouTube wordt door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus echter niet pertinent uitgesloten. Zo brengt YouTube, ongeacht of u een video bekijkt, een verbinding tot stand met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op onze website opent, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Daarbij krijgt de server van YouTube een melding welke van onze sites u heeft bezocht. Wanneer u bent ingelogd met uw YouTube-account kan YouTube uw surfgedrag direct koppelen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube account.

Daarnaast kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies opslaan op uw eindapparaat. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie krijgen over bezoekers van onze website. Deze informatie wordt o.a. gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat tot u ze wist.

Eventueel kunnen na het starten van een YouTube video gegevens op een andere manier worden verwerkt, hierop hebben wij geen invloed.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals omschreven in art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube kunt u vinden in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google webfonts
Deze website maakt voor de consistente weergave van lettertypes gebruik van zogenaamde webfonts die worden aangeboden door Google. De Google fonts zijn op de website geïnstalleerd. Er vindt daarbij geen verbinding met de server van Google plaats.


Instagram
In het kader van ons online-aanbod zijn functies van de dienst Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Als u op uw Instagram-account inlogt, kunt u door het klikken op de Instagram-button de inhoud van onze pagina's aan uw Instagramprofiel linken. Daardoor kan Instagram het bezoek van onze pagina's aan uw gebruiksaccount koppelen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte worden gesteld van de inhoud van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door Instagram. Privacyverklaring: http://instagram.com/about/legal/privacy

Facebook
Wij maken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG) Social Plugins ("Plugins") van het sociale netwerk facebook.com, die door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland worden geëxploiteerd ("Facebook"). De plugins kunnen interactieve elementen of inhoud (bijv. video's, afbeeldingen of teksten) weergeven en zijn herkenbaar aan een van de Facebooklogo's (witte f op een blauwe tegel, de begrippen "like", "vind ik leuk" of een "duim omhoog"-teken) of zijn gekenmerkt door de toevoeging "Facebook Social Plugin". U kunt de lijst en de weergave van de Facebook Social Plugins hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Facebook is gecertificeerd onder het EU-VS privacyschild en biedt hierdoor de garantie dat het zich houdt aan de Europese gegevensbeschermingswetgeving: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Als een gebruiker een functie van dit online-aanbod aanklikt, die een dergelijke plugin bevat, maakt zijn/haar apparaat een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook direct aan het apparaat van de gebruiker doorgegeven en door deze in het online-aanbod opgenomen. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens gebruikersprofielen van de gebruikers worden opgesteld. Wij hebben derhalve geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook met behulp van deze plugins verzamelt, en informeren gebruikers daarom op basis van de informatie waarover wij beschikken.

Door de geïntegreerde plugin ontvangt Facebook de melding dat u de overeenkomstige pagina van onze website heeft geopend. Als u tegelijkertijd bij Facebook inlogt, kan Facebook het bezoek herleiden tot uw Facebook-account. Als u met de plugins interageert, bijv. iets liket of commentaar geeft, wordt de bijbehorende informatie door uw browser direct aan Facebook doorgestuurd en daar opgeslagen. Als u geen lid van Facebook bent, bestaat desondanks de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres te zien krijgt en opslaat.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door Facebook, evenals uw rechten en instellingsopties op dat gebied ter bescherming van uw privésfeer kunt u vinden op de privacypagina vanFacebook: https://www.facebook.com/policy.php

Als u lid van Facebook bent en niet willen dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt en aan uw bij Facebook opgeslagen lidgegevens koppelt, moet u voordat u onze website bezoekt bij Facebook uitloggen.

Het is tevens mogelijk om de social plugins van Facebook door middel van add-ons voor uw browser te blokkeren, bijv. met een Facebook-blocker.