Algemene Voorwaarden

I. Algemeen, toepassingsgebied
De onderstaande Algemene Voorwaarden gelden voor alle tussen Alphatronics GmbH, Breitengraserstraße 6, 90482 Nürnberg, Duitsland (hierna te noemen: "Verkoper") en de koper afgesloten overeenkomsten over de levering van waren. Strijdige of van deze Algemene Voorwaarden afwijkende voorwaarden van Koper accepteert Verkoper niet en stemt hier uitdrukkelijk niet mee in. Afwijkende Algemene Voorwaarden van Koper, aanvullende overeenkomsten en/of nevenrestricties zijn alleen geldig als Verkoper hier uitdrukkelijk mee instemt. Dit laat de wettelijke bepalingen met betrekking tot de voorrang van individuele overeenkomsten onverlet.

In deze Algemene Voorwaarden worden ten dele verschillende regelingen voor consumenten en ondernemers getroffen.

Consument is krachtens Art. 13 BGB elke natuurlijke persoon die een transactie afsluit die niet tot zijn/haar zakelijke of zelfstandige beroepsuitoefening kan worden herleid.

Ondernemer is krachtens Art. 14 Duits BGB elke natuurlijke of rechtspersoon of een juridische vennootschap, die bij het afsluiten van een transactie handelt uit hoofde van zijn/haar zakelijke of zelfstandige beroepsuitoefening. Een juridische vennootschap is een vennootschap die in staat is om rechten te verwerven en verplichtingen aan te gaan.

Bij zakelijke transacties moeten juridisch relevante verklaringen en kennisgevingen van Koper met betrekking tot de overeenkomst (bijv. termijnbepaling, reclamatie, herroeping of prijsverlaging), schriftelijk of in tekstvorm (bijv. brief, e-mail, fax) worden afgegeven. Dit laat de juridische formaliteiten en aanvullende bewijzen, vooral in geval van twijfel over de legitimatie van de verklarende persoon, onverlet.


II. Totstandkoming van de overeenkomst
1a, ten opzichte van ondernemers zijn alle aanbiedingen van Verkoper vrijblijvend, voor zover uit de opdrachtbevestiging niets anders kan worden afgeleid. De bestelling van het product door Koper geldt als bindend contractvoorstel. Tenzij uit de bestelling iets anders blijkt, hebben wij het recht om dit contractvoorstel binnen 14 dagen na ontvangst bij ons schriftelijk (bijv. door bevestiging van de opdracht) of door aflevering van het product aan Koper aan te nemen.
1b, Indien sprake is van rechtstreekse verkoop aan consumenten, geldt de door Koper schriftelijk of mondeling gedane bestelling als bindend voorstel. De koopovereenkomst komt tot stand door levering van het product of bevestiging van de opdracht door Verkoper. Als de consument niet binnen 3 werkdagen na de bestelling een productlevering of een opdrachtbevestiging ontvangt, is hij/zij niet langer aan het voorstel gebonden.
2. De informatie van Verkoper in catalogussen, flyers en andere reclame-uitingen is vrijblijvend. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inhoudelijke en drukfouten. Informatie die uitdrukkelijk deel uitmaakt van de overeenkomst of waarnaar in het kader van de opdrachtbevestiging wordt verwezen, is altijd bindend.
3. Op afbeeldingen, technische tekeningen, schetsen, berekeningen en overige productinformatie, die in het kader van zowel het voorbereiden als het sluiten van de overeenkomst worden overlegd, behoudt Verkoper eigendoms- en auteursrechten voor. Documenten, die in het zakelijke verkeer met de aanduiding "vertrouwelijk" worden doorgegeven, mogen niet zonder toestemming van Verkoper aan derden worden doorgegeven.

III. Prijzen
1. Prijsopgaven ten opzichte van consumenten zijn altijd inclusief de wettelijke omzetbelasting, momenteel bij 19%. Eventuele verzendkosten worden de consument vóór de bestelling meegedeeld. De onderstaande punten 2 t/m 5 gelden uitsluitend bij overeenkomsten met ondernemers.
2. De prijzen van Verkoper hebben betrekking op verkoop binnen Duitsland, netto excl. de op dat moment geldige btw, momenteel 19%, exclusief transportverpakkings- en verzendkosten vanaf de fabriek.
3. Bij leveringen buiten Duitsland geldt:
Er wordt door Verkoper geen omzetbelasting berekend. De belastingschuld gaat krachtens Art. 13b Duitse Omzetbelastingwet (UstG) op de ontvanger over.
Douanerechten, consulaire kosten en overige op grond van voorschriften buiten de Bondsrepubliek Duitsland opgelegde belastingen, heffingen, vergoedingen en de daarmee samenhangende kosten, vallen ten laste aan Koper.
4. De opgave van de verzendkosten gebeurt afzonderlijk en naar gewicht. Eveneens worden de prijzen voor de transportverpakking, voor zover van toepassing, afzonderlijk opgegeven.
5. Verkoper behoudt zich bij B2B-transacties het recht voor om de prijzen aan te passen als zich na het sluiten van de overeenkomst kostenverlagingen of -stijgingen, vooral van materiaalprijzen, voordoen. Verkoper dient dit op verzoek van Koper te bewijzen..

IV. Betalingsvoorwaarden
1. Indien de betaalmethode vooruitbetaling is overeengekomen, is het te betalen bedrag meteen bij ontvangst van de opdrachtbevestiging verschuldigd. Indien betaling onder rembours is overeengekomen, dient de aankoopprijs plus alle verzendkosten contant bij het ingehuurde vervoerbedrijf worden voldaan.Indien koop op rekening is overeengekomen, zijn betalingen bij overeenkomsten met zakelijke Kopers binnen 14 dagen na factuurdatum verschuldigd. Ten opzichte van consumenten zijn betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum verschuldigd. Consumenten zijn zonder herinnering na afloop van 30 dagen in gebreke, mits Verkoper op de factuur op dit gevolg heeft gewezen.Als Koper in gebreke blijft, dient hij/zij de wettelijke rente te betalen. Bovendien is hij/zij voor elke aanmaning van Verkoper een bedrag van € 5,00 verschuldigd. Verkoper heeft daarnaast het recht om alle verdere productleveringen uit te stellen totdat de factuur is voldaan.
3. Alle genoemde prijzen zijn in euro aangegeven. Bij vreemde valuta geldt altijd de wisselkoers op de dag waarom de betaling is voldaan.
4. Koper mag alleen gebruik maken van verrekenings- of retentierechten indien zijn/haar claim rechtsgeldig is vastgesteld of onbestreden is of uit dezelfde contractuele relatie voortvloeit. Als de levering gebreken vertoont, blijven de rechten van Koper volgens het wederkerigheidsprincipe, vooral conf. Punt IX.2.d. van deze Algemene Voorwaarden onverlet.
5. De verkoper heeft het recht om zijn vorderingen tegen de koper over te dragen aan een derde.
6. Als de koper in gebreke blijft met een betalingseis, kunnen alle overige vorderingen tegen de koper opeisbaar worden gesteld.
7. De koper dient alle kosten, vergoedingen en uitgaven te dragen die verband houden met elke juridisch succesvolle vervolging tegen hem buiten Duitsland.

V. Herroepingsrecht voor consumenten
1. Consumenten (zie boven punt I) hebben bij overeenkomsten op afstand, d.w.z. overeenkomsten die uitsluitend met gebruik van communicatiemiddelen op afstand tot stand zijn gekomen, het volgende herroepingsrecht.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een u aangewezen derde persoon, die niet de transporteur is, de laatste producten in bezit heeft genomen c.q. in bezit heeft. Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken moet u ons

alphatronics GmbH
Breitengrasserstraße 6
90482 Nürnberg, Deutschland
Telefoon: +49 (0)911-2165540
Telefax: +49 (0)911-21655465
E-Mail: info@alphatronics.de

door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, een fax of e-mail) te informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht. Om binnen de termijn van het herroepingsrecht te blijven, is het toereikend om de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht te versturen voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (uitgezonderd de extra kosten die zijn ontstaan omdat u een leveringswijze hebt gekozen die afwijkt van de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de melding van uw herroeping van dit contract ontvingen, terugbetalen. Voor deze restitutie gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten voor deze restitutie in rekening gebracht. We kunnen de restitutie weigeren, tot we de artikelen terug hebben ontvangen of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de artikelen hebt geretourneerd, naargelang wat eerder plaatsvindt.

U moet het goed of de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons de herroeping van dit contract meedeelt, naar ons terugsturen of ze ons overhandigen. Deze termijn geldt als aangehouden als u de artikelen retourneert vóór afloop van een periode van veertien dagen.

Bij producten die als pakket kunnen worden verzonden, zijn de directe kosten van de retourzending voor uw rekening. Wij betalen echter de kosten van de retourzending als u hiervoor gebruik maakt van het door ons ter beschikking gestelde retouretiket.

U moet een eventueel waardeverlies van de producten alleen dan vergoeden, als dit waardeverlies te herleiden valt tot een voor de controle van de toestand, eigenschappen en werking van de producten niet noodzakelijke behandeling ervan.

Einde van de herroepingsinstructieStandaard herroepingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dan alstublieft dit formulier in en stuurt u het ons terug.))

alphatronics GmbH
Breitengrasserstraße 6
90482 Nürnberg, Deutschland
Telefax: +49 (0)911-21655465
E-Mail: info@alphatronics.de

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst omtrent de aankoop van de volgende producten (*)/diensten (*):
-Besteld op (*)/ontvangen op (*)
-Naam van de consument(en)
-Adres van de consument(en)
-Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)
-Datum
_______________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van producten die niet geprefabriceerd zijn en waarbij de individuele keuze of instructie van Koper wezenlijk is voor de fabricage ervan, of die duidelijk op de persoonlijke wensen van Koper zijn toegesneden.

VI. Levering
1. Verkoper levert aan consumenten binnen 2-3 werkdagen als het product op voorraad, indien vooruitbetaling is overeengekomen geldt deze termijn vanaf de dag na de datum van overmaking door Koper. Als het product niet op voorraad is, deelt Verkoper Koper de levertijd bij aanvaarding van de overeenkomst mede en verplicht zich tot het aanhouden van deze termijn. Bij B2B-transacties zijn de opgegeven levertijden streefdata en gelden als 'ongeveer'-termijnen als slechts bij benadering overeengekomen. Indien vooruitbetaling als betaalmethode is overeengekomen, vindt de levering in elk geval pas na ontvangst van de betaling plaats.
2. Transacties met een vaste leverdatum moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
3. Aan verkoper niet-verwijtbare, onvoorziene en/of onafwendbare omstandigheden, die de levering verhinderen, vertragen of wezenlijk belemmeren, vrijwaren Verkoper voor de duur van het effect hiervan van de leveringsplicht; de levertijd wordt dienovereenkomstig verlengd. Verkoper is echter verplicht om Koper onverwijld op de hoogte te stellen van vertraging die zijn ingetreden of nog zullen intreden. Verkoper heeft in dat geval het recht om een respijttermijn van zes weken te hanteren. Indien de belemmeringen na afloop van de respijttermijn nog bestaan, kunnen beide partijen de opdracht annuleren.
4. Indien Verkoper als gevolg van het uitblijven van een levering aan hemzelf, hoewel hij bij betrouwbare leveranciers volledig dekkende bestellingen heeft opgegeven, en/of als gevolg van overmacht niet in staat is om aan Koper te leveren, behoudt Verkoper zicht het recht voor te herroepen. Verkoper kan alleen dan rechtsgeldig gebruik maken van het herroepingsrecht als hij Koper onverwijld op de hoogte stelt van de niet-beschikbaarheid van het product en hem/haar de reeds voldane vergoedingen onverwijld restitueert.
5. Verkoper heeft het recht op het doen van deelleveringen. Bij consumenten geldt dit alleen voor zover dit van Koper redelijkerwijs kan worden gevergd en hierdoor geen nadelen ontstaan. Bij een restlevering worden alleen dan extra verzendkosten in rekening gebracht als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
6. Als de verzending op verzoek van of verwijtbaar aan Koper vertraging oploopt, slaat Verkoper de producten voor rekening en risico van Koper op. In een dergelijk geval staat de mededeling dat de producten verzendklaar zijn gelijk aan de verzending zelf.
7. Bij niet-afname kan Verkoper, nadat hij Koper een redelijke termijn voor afname heeft gegund, van zijn wettelijke rechten gebruik maken, en in het bijzonder schadevergoeding in plaats van tegenprestatie vorderen.
8. Als Verkoper schadevergoeding eist in de zin van punt 7 hierboven, bedraagt deze 20% van de koopprijs. De schadevergoeding wordt op een hoger of lager niveau vastgesteld als Verkoper een hogere of Koper een lagere schade kan aantonen. Het is Koper eveneens uitdrukkelijk toegestaan om, behalve het bewijs van een lagere schade, het bewijs te leveren dat Verkoper in het geheel geen schade heeft geleden.
9. Verkoper is in het kader van de wettelijke plichten aansprakelijk voor een vertraagde levering, in het bijzonder in geval van opzet, grove nalatigheid en het verzaken van wezenlijke contractuele verplichtingen. In geval van grove nalatigheid of niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.
10. De rechten van Koper uit hoofde v. punt X van deze Algemene Voorwaarden en onze wettelijke rechten, in het bijzonder bij uitsluiting van de verplichting om de prestaties te leveren (bijv. op grond van de onmogelijkheid of onredelijkheid van de prestatie en/of nakoming), blijven onverlet.

VII. Risico-overdracht
1. Bij leveringen aan consumenten volgt het overdracht van het risico steeds pas bij de overhandiging van het product aan de consument; het transportrisico draagt steeds de verkoper, tenzij de koper het vervoersbedrijf, de vrachtvervoerder of de anderszins voor het uitvoeren van de verzending aangewezen persoon of instelling de opdracht tot uitvoering geeft zonder dat de verkoper deze persoon of instelling tegenover de koper heeft benoemd.
2. Bij B2B-transacties vindt de levering, tenzij iets anders is overeengekomen, "vanaf de fabriek" plaats. De risico-overdracht vindt krachtens Art. 447 BGB plaats bij de overdracht van het product door Verkoper aan het transportbedrijf c.q. aan Koper, in geval van afhalen bij de fabriek. Op verzoek van Koper kan een transportverzekering, waarvan de kosten voor rekening Koper zijn, worden afgesloten.

VIII. Eigendomsvoorbehoud
1. Het geleverde product blijft eigendom van Verkoper totdat de volledig koopprijs is voldaan.
2. Ten opzichte van ondernemers geldt het volgende.
a. Verkoper behoudt zich het eigendom van het product (voorbehoudsproduct) voor totdat alle betalingen uit de zakelijke relatie met Koper zijn ontvangen.
b. Indien Koper zijn betalingsplicht ondanks een aanmaning met termijnbepaling niet na, kan Verkoper de teruggave vorderen van de voorbehoudsproducten waarvan hij nog eigendom is, zonder dat een verdere termijnbepaling nodig is. De daarbij ontstane transportkosten zijn voor rekening Koper. De eis tot teruggave betekent niet tegelijkertijd een herroepingsverklaring; Verkoper heeft veeleer het recht om slechts de teruggave van het product te vorderen en zich de herroeping te behouden. Verkoper is na het terugontvangen van de voorbehoudsproducten gerechtigd om deze opnieuw te verkopen. De opbrengst van deze verkoop wordt verrekend met de schulden van Koper - na aftrek van redelijke kosten van de verkoop.
c. Koper dient Verkoper onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van elk beslag van derden, in het bijzonder van executoriaal beslag en andere vormen van inbreuk op het vermogen. Koper dient Verkoper alle schade en kosten te vergoeden die ontstaan door een schending van deze verplichting en door noodzakelijke interventiemaatregelen tegen het beslag door derden, in het bijzonder een verzoekschrift krachtens Art. 771 Duitse Wetboek civiel procesrecht (ZPO).
d. Koper heeft, behoudens herroeping, conform onderstaand punt d) het recht om de voorbehoudsproducten in het kader van normale transacties door te verkopen. Koper draagt Verkoper echter de vorderingen ter hoogte van het met hem overeengekomen factuurbedrag (incl. btw) over, die door het doorverkopen van de voorbehoudsproducten ten opzichte van zijn/haar klanten of andere derden ontstaan; deze overdracht geldt onafhankelijk van de vraag of het verkochte bedrag zonder of na verwerking is doorverkocht. Ook na de overdracht blijft Koper gemachtigd tot het innen van de vordering. De bevoegdheid van Verkoper om de vordering zelf te innen, blijft onverlet. Zolang Koper zijn/haar betalingsverplichtingen nakomt, zal Verkoper van deze bevoegdheid echter geen gebruik maken. Zodra Koper een betalingsachterstand heeft of een verzoek tot het starten van een insolventieprocedure heeft gedaan of er sprake is van het stopzetten van betalingen, kan Verkoper vorderen dat hem alle overgedragen vorderingen en de debiteuren daarvan worden meegedeeld, de debiteuren omtrent de overdracht door de verzoeker daarvan op de hoogte worden gesteld en Koper hem alle voor de inning en executie noodzakelijke documenten en informatie overhandigt. Bovendien heeft Verkoper in dat geval het recht om de bevoegdheid van Koper om de onder eigendomsvoorbehoud vallende producten door te verkopen of te verwerken te herroepen.
e. Verkoper verplicht zich de hem toekomende onderpanden op verzoek van de Koper in zoverre vrij te geven als de realiseerbare waarde van zijn onderpanden de te waarborgen vorderingen met meer dan 10% overstijgt; de keuze van de vrij te geven onderpanden berust bij Verkoper.

IX. Garantie
1. Aan de garantie en de daaruit voortvloeiende rechten van Koper in geval van een gebrek liggen de wettelijke voorschriften van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) ten grondslag.
2. Bij overeenkomsten met ondernemers of rechtspersonen geldt in afwijking daarvan het volgende:
a. Het recht op reclamatie verjaart na 12 maanden, gerekend vanaf de risico-overdracht.
b. Als de transactie voor beide partijen een handelstransactie is, dient Koper de verplichtingen conform Art. 377 Duits Wetboek van Koophandel (HGB) na te leven, d.w.z. het product onmiddellijk na levering door Verkoper, zoals dit bij een normale bedrijfsvoering gebruikelijk is, te controleren en als er sprake is van een gebrek dit Verkoper onverwijld te melden. Bij niet-gedane of te late, d.w.z. niet onverwijld gedane, melding geldt het product als goedgekeurd. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk na het ontdekken ervan te worden gemeld, anders gelden zij bij niet-gedane of te late melding eveneens als geaccepteerd.
c. Bij een gebrek aan de handelswaar heeft Verkoper naar keuze het recht op nakoming door herstelling of door het leveren van een niet-defect product. Koper dient Verkoper een redelijke termijn, afhankelijk van de feitelijke omstandigheden per geval, maar in elk geval niet minder dan 7 dagen, voor de nakoming te gunnen.
d. Verkoper heeft het recht om de verschuldigde nakoming afhankelijk te maken van het betalen van de koopprijs door Koper. Koper heeft echter het recht om een in verhouding tot het gebrek redelijk deel van de koopprijs in te houden.
e. Indien in het kader van de controle van een als ondeugdelijk gemeld product blijkt dat er geen sprake is van gebreken, kan Verkoper van Koper de vergoeding van de uit het onterechte verzoek om het verhelpen van gebreken voortvloeiende kosten (vooral inspectie- en transportkosten) vorderen, tenzij de Koper niet kon weten dat er geen sprake was van gebreken.
f. Als de herstelling krachtens Art. 440 BGB niet het vereiste resultaat oplevert, kan Koper naar keuze herroeping of prijsverlaging vorderden.
g. Verdergaande claims van Koper, in het bijzonder vanwege gevolgschade, zijn in beginsel uitgesloten. De rechten van Koper uit hoofde van punt X, alsook van wettelijk verplichte rechten, blijven onverlet.
h. Een aansprakelijkheid uit hoofde van de Duitse Productaansprakelijkheidswet blijft onverlet.
i. De wettelijke verjaringstermijn in het kader van leveringsverhaal blijft onverlet.

X. Aansprakelijkheid
1. Voor zover deze Algemene Voorwaarden, inclusief de onderstaande bepalingen, geen andersluidende bepalingen bevatten, is Verkoper bij een inbreuk op contractuele en niet-contractuele plichten uit hoofde van de wettelijke voorschriften aansprakelijk.
2. Voor schadevergoeding is alphatronics aansprakelijk - ongeachte de wettelijke basis - in het kader van de schuldaansprakelijkheid bij opzet en grove nalatigheid. Bij eenvoudige nalatigheid is Verkoper, behoudens wettelijke beperkingen van de aansprakelijkheid (bijv. zorgvuldigheid in eigen aangelegenheden, verwaarloosbare niet-nakoming van plichten), alleen aansprakelijk
a) voor schade die voortvloeit uit schending van het leven, het lichaam of de gezondheid;
b) voor schade die voortvloeit uit een inbreuk op een wezenlijke contractuele plicht (een verplichting waarvan de vervulling de correcte uitvoering van de overeenkomst eerst mogelijk maakt en waarbij de contractant in het algemeen vertrouwt en op vertrouwen mag op de naleving ervan); in een dergelijk geval is de aansprakelijkheid van Verkoper echter beperkt tot de vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade.
3. De uit punt 2 voortvloeiende aansprakelijkheidsgevallen en -beperkingen gelden ook bij niet nakoming van plichten door c.q. ten gunste van personen voor wiens schuld Verkoper uit hoofde van de wettelijke voorschriften aansprakelijk is. Deze gelden niet als Verkoper een gebrek bedrieglijk heeft verzwegen of een garantie voor de toestand van het product heeft verleend en voor claims van Koper uit hoofde van de Duitse Productaansprakelijkheidswet.
(4) Op grond van niet-nakoming van plichten die niet bestaat uit een gebrek, kan Koper alleen herroepen of opzeggen als Verkoper aansprakelijk is voor deze niet-nakoming. Een algemeen opzeggingsrecht van Koper (in het bijzonder krachtens Art. 650, 648 BGB) wordt bij B2B-transacties uitgesloten. Voor het overige gelden de wettelijke voorwaarden en rechtsgevolgen.

XI. Overige bepalingen
1. Op de contractuele relatie tussen Verkoper en Koper, alsmede op de Algemene Voorwaarden van elk van hen, is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Indien Koper consument is, heeft deze overeenkomst geen invloed op de uit hoofde van het recht van het land van verblijf van de klant ten gunste van de consument bestaande, van kracht zijnde wettelijke regelingen en rechten. De toepassing van het VN-kooprecht wordt uitgesloten indien beide contractanten in het gebied van de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn.
2. De uitsluitend bevoegde rechtbank is de rechtbank in de vestigingsplaats van Verkoper, indien Koper een handelaar in het zin van de Duitse Handelswet (HGB) of een publiekrechtelijke instantie is. Verkoper heeft het recht om ook bij de rechtbank voor de vestigingsplaats van Koper verzoeken in te dienen.
3. Voor zover individuele bepalingen van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn of later worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van deze overeenkomst als geheel. De nietige bepaling wordt in dat geval vervangen door de wettelijke regeling.