garantieverklaring-427-1.jpg
Garantieverklaring

Garantieverklaring voor alphatronics TV's

Algemene garantievoorwaarden

De fa. alphatronics GmbH, Breitengraserstraße 6, 90482 Nürnberg, Duitsland, verleent u als eindafnemer, te beginnen met de aankoopdatum bij uw alphatronics dealer, een garantie van 3 jaar op alle alphatronics TV's. Als u een alphatronics TV tegelijk met de aanschaf van een voertuig (bijv. caravan, camper) koopt, geldt de aankoopdatum van het voertuig. Los de garantie is er sprake van wettelijke rechten met betrekking tot materiële gebreken, zoals nakoming, herroeping of prijsverlaging alsmede schadevergoeding (art. 437 Duits Burgerlijk Wetboek - hierna: "BGB"). De garantie geldt voor het product en is het recht van elke legale eigenaar van het TV-toestel, met inachtneming van deze voorwaarden.

De garantie is uitsluitend van toepassing op materiële gebreken die kunnen worden herleid tot materiaal- of fabricagefouten.

Bij garantieclaims verzoeken wij u vooraf contact met ons op te nemen via info@alhatronics.de of telefonisch via +49 (0) 911 216554-0. Ons supportteam verstrekt in dat geval per e-mail een retourzendingsformulier. Als alternatief kunt u ook de alphatronics dealer in uw omgeving verzoeken om het product retour te zenden.

Voor het verwerken van een garantieclaim moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • retour zenden van het TV-toestel met een leesbaar serienummer
 • bijvoegen van een kopie van de originele aankoopbon (factuur, kassabon van de dealer) - bij de aanschaf van de TV tegelijk met een caravan of camper moet de aankoopbon van het voertuig worden overlegd
 • nauwkeurige beschrijving van het defect en wanneer dit optreedt c.q. wanneer het voor het eerst is opgetreden

Als er sprake is van een defect dat onder de voorwaarden valt, gaan wij óf over tot reparatie van het TV-toestel óf, indien reparatie niet mogelijk is, tot levering van een vervangend toestel. Belangrijk: een reparatie in het kader van een garantieclaim mag uitsluitend door ons als fabrikant worden uitgevoerd. Reparatiepogingen door derden leiden tot het vervallen van de garantie.

Van de garantie zijn uitgesloten:

 • Verkeerde installatie of ongeoorloofd gebruik van het TV-toestel
 • Transport- en reiskosten
 • Kosten van het (de)monteren c.q. het inbouwen/weghalen van het TV-toestel
 • Niet-opvolging van de gebruiksaanwijzing
 • Onoordeelkundige bediening of gebruik
 • Externe invloeden zoals stoten, slagen of weersomstandigheden
 • Reparaties en wijzigingen door onbevoegde derden
 • Gebruik van ongeschikte toebehoren
 • Schade door onvoorziene overspanningen (bijv. door blikseminslag)
 • Opgeslagen bestanden op uw product, zoals gegevens, foto's of software
 • Slijtdelen zoals bijv. batterijen of accu's
 • Verlies of diefsta

Als er sprake is van garantie en wij de reparatie of het vervangen voor onze rekening nemen, begint de garantieperiode op het moment van ontvangst van het gerepareerde of het vervangende product niet opnieuw te lopen. De garantieperiode eindigt derhalve, onafhankelijk van eventuele gevallen van garantie, steeds na afloop van 3 jaar, gerekend vanaf de aankoopdatum.